Izolacja fundamentów – odbiór kolejnych etapów robót

Folie z tworzyw sztucznych
Folie z tworzyw sztucznych – izolacja fundamentów
24 lipca 2018
parcie negatywne 2
Parcie negatywne w izolacjach
24 lipca 2018
Izolacja fundamentów odbiór kolejnych etapów robót 2

Izolacja fundamentów – odbiór kolejnych etapów robót

Poprawne (zgodne ze sztuką budowlaną) zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji

Izolacja fundamentów odbiór kolejnych etapów robót

Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią problemy z wilgocią.

Niezależnie od przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego fundamentów (budynek podpiwniczony/niepodpiwniczony/częściowo podpiwniczony, posadowiony na ławach/płycie) zastosowane materiały wodochronne muszą umożliwić wykonanie izolacji w postaci szczelnej wanny, całkowicie oddzielającej budynek od wilgoci/wody znajdującej się w gruncie. Stąd wynika podział hydroizolacji na:

–    izolację poziomą ścian i ław fundamentowych
–    izolację pionową ścian przechodzącą w izolację cokołu
–    izolację poziomą podłóg w piwnicach

Powinny one stanowić szczelny, ciągły układ oddzielający całkowicie budynek (bądź jego elementy) od wody. Aby izolacja wodochronna była skuteczna, musi być dobrze zaprojektowana, poprawnie wykonana i chroniona przed uszkodzeniem w trakcie eksploatacji obiektu (etap eksploatacji zaczyna się już od momentu wykonania hydroizolacji, dokładnie od momentu zabezpieczenia powłoki wodochronnej. To, czy pozostałe prace budowlane (i jakie) jeszcze trwają jest bez znaczenia.

Niedopuszczalne jest użycie do wykonania hydroizolacji przypadkowych materiałów. Muszą one być ze sobą kompatybilne (możliwość wykonania szczelnych połączeń). Do tego dochodzi konieczność zastosowania materiałów o odpowiedniej odporności na ewentualne agresywne związki znajdujące się w gruncie. Nie bez znaczenia jest także łatwość aplikacji materiału, odporność na ewentualne błędy popełnione przy nakładaniu oraz możliwość bezproblemowego uszczelnienia tzw. trudnych i krytycznych miejsc typu przejścia rur instalacyjnych, dylatacje itp.

Generalnie odbiór prac składają się z następujących etapów:

–    Odbioru robót zanikających (ulegających zakryciu)
–    Odbioru częściowego
–    Odbioru końcowego

Niekiedy wyróżnić można także odbiór po upływie okresu gwarancji czy rękojmi.

Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających dotyczy przede wszystkim przygotowania (oraz ewentualnie naprawy) podłoża. W zależności od rodzaju materiału hydroizolacyjnego sprawdzać należy:

–    oczyszczenie podłoża z kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał, niestabilnych fragmentów, itp.
–    oczyszczenie ze starych wymalowań, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń, środków antyadhezyjnych itp.
–    równość podłoża
–    odchyłki od wymiarów (tolerancje wymiarowe)
–    temperatura powietrza i podłoża,
–    wilgotność podłoża,
–    wyrezonowanie podłoża
–    poprawność zwilżenia podłoża (jeżeli jest wymagane).
–    poprawność zagruntowania podłoża (jeżeli jest wymagane).

Niekiedy konieczne może być przeprowadzenie specjalistycznych badań np. za pomocą młotka Schmidta czy badania pull-off.

emulsje bitumiczne

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy jest oceną poprawności pewnego odcinka prac, jednak składa się na niego wiele dodatkowych czynności. Chodzi przede wszystkim o sprawdzenie (przed rozpoczęciem prac):

–    materiałów: stanu opakowań/rolek (oryginalność, szczelność), sposobu ich przechowywania,
–    terminów przydatności podanych na opakowaniach, itp.
–    dokumentów dopuszczeniowych

W trakcie wykonywania prac konieczna może być kontrola:

–    wyglądu zewnętrznego materiałów
–    warunków cieplno-wilgotnościowych (podłoże, powietrze)
–    czasu mieszania, czasu aplikacji, zużycia (np. dla materiałów typu szlamy, masy KMB, itp.)
–    grubości nakładanej powłoki, poprawności wtopienia warstwy zbrojącej (jw.)
–    poprawności ułożenia (równość, ciągłość) – dla materiałów rolowych
–    ilości warstw, szerokości zakładów i dokładności sklejenia (jw.)
–    przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża

Oczywiście rodzaj przeprowadzonych badań będzie zależeć od rodzaju materiału i specyfiki uszczelnianego elementu. W każdym jednak przypadku należy sprawdzać sposób uszczelnienia tzw. trudnych i krytycznych miejsc (dylatacji, przejść rurowych, itp.). W indywidualnych przypadkach podejmuje się decyzję o sprawdzeniu szczelności powłoki wodochronnej.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy będzie polegać na:

–    sprawdzeniu zgodności całości prac z dokumentacją projektową
–    sprawdzeniu protokołów z badań kontrolnych przygotowania podłoża (protokół odbioru robót zanikających)
–    sprawdzeniu protokołów z badań wykonywanych podczas prowadzenia prac (protokół odbioru częściowego)
–    ocenie wizualnej

Na podstawie wyżej wymienionych działań można podjąć decyzję o uznaniu (lub nie) robót za wykonane poprawnie.

mgr inż. Maciej Rokiel
Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa

Mgr inż. Maciej Rokiel – Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Ekspert i autorytet w dziedzinie hydroizolacji. Ceniony autor fachowych książek m.in.: „Hydroizolacje w budownictwie. Poradnik. Wybrane zagadnienia w praktyce”, „Wycena nowych technologii w budownictwie” oraz licznych publikacji w prasie branżowej.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY TEMATEM?

Zadzwoń: +48 601 643 375 lub umów się na szkolenie: szkolenia@izoservice.pl